Košík Položky: 0 Cena: 0,00 €

Záručné podmienky

Spoločnosti CS COMPANY, s.r.o.

 

(ďalej len „Záručné podmienky“ a „Dovozca“)

 

Záruka vyplývajúca z týchto Záručných podmienok sa poskytuje len konečnému zákazníkovi - spotrebiteľovi (ďalej len „Kupujúci“) a vzťahuje sa len na výrobok slúžiaci na bežné používanie v domácnosti.

 

Pokiaľ je konečným zákazníkom podnikateľ a pri uzatváraní kúpnej zmluvy je z okolností zrejmé, že sa kúpa týka jeho podnikateľskej činnosti, má takýto zákazník ako kupujúci len zákonné práva zo zodpovednosti za vady jemu vyplývajúce zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a práva poskytnuté touto zárukou sa na neho nevzťahujú.

 

Predávajúci poskytuje Kupujúcemu zmluvnú záruku za akosť (ďalej len „Záruka“) počas dvadsiatich štyroch mesiacov, a to spravidla od prevzatia predaného výrobku Kupujúcim.

 

Kupujúci má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady.

 

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu výrobku alebo súčasti výrobku, ak sa vada týka len súčasti výrobku a ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť vady.

 

V závislosti od povahy vady, v prípade ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu výrobku má Kupujúci právo na výmenu výrobku alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

 

V prípade odstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu výrobku z dôvodu jej opakovaného výskytu má Kupujúci právo na výmenu výrobku alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny výrobku ak ide o inú neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu výrobku.

 

Právo na výmenu výrobku, zľavu z ceny výrobku a odstúpenie od kúpnej zmluvy možno uplatniť, iba ak boli splnené všetky zákonné podmienky, ak reklamovaná vada výrobku nevznikla poškodením alebo nadmerným opotrebovaním a to len vtedy ak vada reklamovaného výrobku nie je predmetom výluky zo Záruky uvedenej nižšie v rámci týchto Záručných podmienok.

 

Podmienkou pre uplatnenie práv vyplývajúcich zo Záruky (ďalej len „Reklamácia“) je, že:

 

 

 

 

  1. reklamovaný výrobok bol inštalovaný, uvedený do prevádzky a vždy prevádzkovaný v súlade s príslušným návodom na používanie;

 

  1. Kupujúci pri Reklamácii výrobku predloží platný doklad o kúpe reklamovaného výrobku.

 

Každé právo zo Záruky je Kupujúci povinný uplatniť bezodkladne, najneskôr však do konca záručnej doby Záruky, v opačnom prípade toto právo zaniká.

 

Predávajúci má právo namiesto záručnej opravy (resp. výmeny vadnej súčasti výrobku) vymeniť vadný výrobok za výrobok bez vád, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Plynutie lehoty na uplatnenie práv z vadného plnenia a plynutie záručnej doby je prerušené iba v rámci zákonnej záruky vyplývajúcej Kupujúcemu z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

K prerušeniu ani k pretrhnutiu plynutia lehoty na uplatnenie práv z vadného plnenia ani záručnej doby Záruky nedochádza pri realizácii práv, ktoré boli Kupujúcemu poskytnuté týmito Záručnými podmienkami nad rámec zákonnej zodpovednosti predávajúceho za vady výrobku.

 

Po vykonaní záručnej opravy je predávajúci povinné vydať Kupujúcemu čitateľnú kópiu dokladu o vybavení reklamácie, tj. kópiu opravného listu (ďalej len „Opravný list“). Opravný list slúži na preukázanie práv Kupujúceho, preto je vo vlastnom záujme Kupujúceho pred podpísaním skontrolovať jeho obsah a kópiu Opravného listu starostlivo uschovať.

 

Záruka vyplývajúca z týchto Záručných podmienok platí len na území Slovenskej republiky, t.j. vo vzťahu k výrobkom predávaným na území Slovenskej republiky.

 

Záruka sa nevzťahuje na: (a) opotrebovanie alebo poškodenie výrobku (vrátane poškodenia spôsobeného: poruchami v elektrickej alebo inej sieti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými prevádzkovými podmienkami, znečistením výrobku jeho nedostatočnou údržbou a i.), (b) prejavy alebo nedostatky, vyvolané pôsobením prírodných alebo vonkajších vplyvov, živelných pohrôm, rušivých elektromagnetických vplyvov a pod., (c) úkony potrebné v rámci údržby, čistenia, revízie, nastavenia a kontroly výrobku, (d) prípadné nedostatky parametrov výrobku, neuvedených v jeho technickej dokumentácii, (e) úpravy alebo akékoľvek iné zásahy do výrobku, uskutočnené kýmkoľvek iným ako ASS, Dovozcom alebo predávajúcim, (f) výrobok, ktorý bol použitý na akýkoľvek iný účel nad rámec bežného používania v domácnosti (napr. na podnikateľské, súťažné a iné účely, predstavujúce zvýšené zaťaženie výrobku a pod.), (g) zjavné vady, ktoré existovali v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy a ktorých si Kupujúci musel byť pri predaji vzhľadom na okolnosti a pri zachovaní obvyklej/bežnej opatrnosti vedomý (okrem prípadov kedy predávajúci výslovne ubezpečil Kupujúceho, že kupovaný výrobok je bez vád), (h) vady na výrobkoch predávaných za nižšiu cenu, pre ktoré bola táto nižšia cena dojednaná, (i) vady použitých výrobkov, ktoré vznikli používaním a opotrebením, (j) vady o ktorých Kupujúci pri predávajúci vedel, alebo ktoré sám spôsobil.

 

Týmito Záručnými podmienkami ani poskytnutím Záruky, ktorá z nich vyplýva, nie sú dotknuté práva Kupujúceho vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich kúpu výrobku.

 

Kupujúci – spotrebitelia majú podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOS“), právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnych zmlúv o predaji výrobku v obchode, upravené v ustanovení § 3 ods. 6 ZOS. Na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú príslušné subjekty v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, predovšetkým Slovenská obchodná inšpekcia.

www.soi.sk

Mobilná verzia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x