Košík Položky: 0 Cena: 0,00 €

Obchodné podmienky

Článok 1

Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctvom rustikalnespotrebice.sk Webshopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Článok 2

Postup pri objednávaní

Zákazník si môže systémom webshopu rustikalnespotrebice.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo DO KOŠÍKA. Po výbere farebného prevedenia a stlačením tlačidla DO KOŠÍKA, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Po tom ako zákazník ukončí nákup, stlačí tlačidlo NÁKUPNÝ KOŠÍK. Pri odosielaní objednávky je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém rustikalnespotrebice.sk webshop vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu systému rustikalnespotrebice.sk webshop a spoločnosť CS COMPANY, s.r.o. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po tom ako zákazník vyplní požadované údaje a odošle objednávku, bude kontaktovaný spoločnosťou CS COMPANY, s.r.o., ktorá mu oznámi termín dodania tovaru a všetky potrebné detaily. Po tom ako zákazník odsúhlasí (telefonicky alebo emailom) termín dodania tovaru, spoločnosť CS COMPANY, s.r.o. čo najrýchlejšie zabezpečí finálne spracovanie objednávky a dodanie tovaru.

Článok 3

Spôsoby platby

1. Dobierka

Pri tomto spôsobe sa platba realizuje v hotovosti pri preberaní tovaru.

2. Platba vopred bankovým prevodom

Pri tomto spôsobe spoločnosť CS COMPANY, s.r.o. vystaví zákazníkovi zálohovú faktúru. Splatnosť faktúry je 7 dní.

Článok 4

Lehota, počas ktorej je spoločnosť CS COMPANY, s.r.o. viazaná ponukou tovaru vrátane ceny

V prípade korektnej funkčnosti systému rustikalnespotrebice.sk Webshop je spoločnosť CS COMPANY, s.r.o.  viazaná ponukou tovaru vrátane jeho ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ak bola cena uhradená v 7-dňovej lehote splatnosti.

Článok 5

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Spoločnosť CS COMPANY, s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme rustikalnespotrebice.sk Webshop ako miesto doručenia. Rozvoz tovaru prebieha v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00. Ak suma objednávky je nižšia ako 50 €, bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka (cena prepravy je 6 EUR s DPH v rámci celej SR). Ak suma objednávky je najmenej 50 €, spoločnosť CS COMPANY, s.r.o. dodá tovar zákazníkovi na svoje náklady (v rámci dodania v celej Slovenskej Republike). Ak si však zákazník opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom spoločnosť CS COMPANY, s.r.o. vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru. V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou táto nie je povinná vykonať donášku tovaru priamo do bytu. Z toho dôvodu by zákazník mal počítať so zabezpečením donášky tovaru priamo do bytu svojpomocne. Spoločnosť CS COMPANY, s.r.o. nebude uznávať reklamácie na nevykonanú donášku tovaru kuriérskou službou.

Článok 6

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany zákazníka:

Zákazník má právo stornovať objednávku písomne (na adresu spoločnosti), telefonicky (0911 996 642) alebo e-mailom na adresu info@rustikalnespotrebice.sk v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred odoslaním tovaru zo skladu CS COMPANY, s.r.o., spoločnosť CS COMPANY, s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi celú zaplatenú sumu. V prípade, že sa zákazník rozhodne stornovať objednávku po tom, ako tovar opustil sklad, náklady spojené s vyexpedovaním tovaru hradí zákazník.

Storno objednávky zo strany CS COMPANY, s.r.o.:

Spoločnosť CS COMPANY, s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:

  1. nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky,
  2. tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
  3. výrazným spôsobom sa zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru.

Článok 7

Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Ak mu kuriér neumožní pri preberaní zásielku si skontrolovať, je zákazník povinný zásielku neprebrať. Ak zákazník zistí mechanické poškodenie výrobku, je nutné ho okamžite nahlásiť a tovar neprebrať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V prípade uplatnenia reklamácie, zákazník bezodkladne informuje spoločnosť CS COMPANY, s.r.o. (telefonicky alebo emailom) a uvedie popis závady. Po tom ako uviedol popis závady, spoločnosť CS COMPANY, s.r.o.  sa s ním dohodne na ďalšom postupe.

V prípade ak závada nebola spôsobená zákazníkom:

- spoločnosť CS COMPANY, s.r.o. sa zaväzuje zákazníkovi poskytnúť tovar rovnakého druhu a v rovnakej cene, alebo zákazníkovi vrátiť celú zaplatenú sumu.

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom:

- poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť CS COMPANY, s.r.o.  nezodpovedá za závady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

Článok 8

Vrátenie tovaru

Zákazník má právo vrátiť tovar do 15 dní od dodania tovaru bez udania dôvodu. Vrátený tovar musí byť nepoškodený, nepoužitý, vrátane kompletného príslušenstva a v originálnom obale. V prípade, že bude táto podmienka splnená, spoločnosť CS COMPANY, s.r.o. sa zaväzuje vrátiť peniaze do 5 dní od vrátenia tovaru. Zákazník môže pôžiadať spoločnosť CS COMPANY, s.r.o.  o spätnú prepravu tovaru. Cena spätnej prepravy je 36 EUR s DPH.

Článok 9

Alternatívny spôsob riešenia sporov

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@rustikalnespotrebice.sk. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Mobilná verzia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x